Η ποιότητα είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα.

Για να βεβαιωθούμε ότι όλα όσα κάνουμε για σας δεν είναι τίποτα λιγότερο από το καλύτερο, ακολουθούμε μια προληπτική προσέγγιση για τα πρότυπα ποιότητάς μας και δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση.

Εκτελούμε τακτικά ποιοτικούς ελέγχους εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την ποιότητα των πρώτων υλών και την ορθή διεξαγωγή των διαδικασιών παραγωγής και αποθήκευσης, μέχρι την ελεγχόμενη μεταφορά και διανομή των τελικών προϊόντων εκτύπωσης και συσκευασίας.

Ακολουθούμε υψηλά standard ποιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ότι η πρώτη ύλη, κατασκευάζεται με τις ορθές πρακτικές & οδηγίες σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα Ευρωπαϊκά περιβαλλοντολογικά πρότυπα.

Με γνώμονα αναγνωρισμένα standard και κρίσιμα σημεία ελέγχου, ορίζονται όλες οι διεργασίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από πιστοποιημένους φορείς ISO 9001–2008 και ISO 22000–2005.

Η συνεχής βελτίωση όλων όσων κάνουμε είναι κατευθυντήρια αρχή μας. Ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού αναλαμβάνει τον έλεγχο σε κάθε στάδιο παραγωγής, ακολουθώντας βασική μεθοδολογία που περιλαμβάνει:

  • Πρότυπο σχέδιο δειγματοληψίας που εισάγεται σε όλα τα κύρια στάδια της παραγωγής και τα δείγματα αποθηκεύονται, σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
  • Διορθωτικές κινήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων που παράγει το σύστημα
  • Quality feedback για το τελικό παραγόμενο προϊόν

Η εκτίμηση του αποτελέσματος μιας εκτύπωσης, είτε οπτικά, είτε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά πυκνομετρικές ή άλλες τεχνικές, δεν είναι αρκετή. Η καλύτερη κρίση και απόφαση για την ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να είναι μόνο το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο συνδυασμό των δύο παραπάνω εμπειριών.

Η συσκευασία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη συντήρηση των προϊόντων ποιότητας. Η ποιότητα της συσκευασίας ασκεί μεγάλη επιρροή στη συντήρηση και η διασφάλισή της είναι απαραίτητη. Κατά τη φυσική ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιδεινωθούν κάποια από τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας, για αυτό και οι όροι παρακολούθησης της παραγωγής καθώς και η ορθή αποθήκευση και μεταφορά με την κατάλληλη προστασία, είναι πολύ σημαντικά.